Samfunnsendringer skjer raskere og raskere. Dagens foreldre vet lite om hvordan barna deres kommer til å leve når de blir voksne. Hvilke konsekvenser får dette for hva barna trenger å lære i løpet av sine første år?

Sist oppdatert: 25. januar 2011

Naturligvis har det også tidligere skjedd store samfunnsendringer i løpet av kort tid, men stort sett har foreldre visst hvordan barna deres kom til å leve, og dermed hva slags kunnskaper og ferdigheter de ville trenge. Vi skal ikke langt tilbake i norsk historie før de fleste barn vokste opp i nokså stabile miljøer der barna skulle overta etter sine foreldre, enten det var som gårdbrukere, fiskere, håndverkere eller i andre yrker.

Framtidens samfunn
Nå er det ikke lenger slik at foreldre kan lære barna hvordan de skal utføre arbeidet sitt. Man vet knapt hvilke samværsmåter og tenkemåter som vil prege barnas liv når de blir voksne!

Da er det kanskje ikke merkelig om en del foreldre føler seg litt usikre på foreldrerollen. Kan man si noe om hva slags kunnskaper og ferdigheter barna vil trenge i sitt voksne liv når man vet så lite om hvordan samfunnet konkret vil se ut?

Viktige ferdigheter i et kunnskapssamfunn
Det er fem grunnleggende ferdigheter man mener er nødvendige for å klare seg i et moderne kunnskapssamfunn:

  1. muntlig uttrykksevne
  2. evne til å lese
  3. evne til å skrive
  4. evne til å regne
  5. IKT-ferdigheter

Disse ferdighetene henger delvis sammen og er uttrykk for sentrale sider ved et moderne samfunn.

Det er skolen som skal arbeide med å utvikle disse ferdighetene hos barna, men det er likevel ønskelig at både foreldre og barnehagepersonale har tanker om hvordan grunnlaget kan dannes allerede tidlig i småbarnsalder, uten at det dermed legges opp til formell trening.

IKT -ferdigheter
Dette er ferdigheter som berører en helt ny side ved menneskets tilværelse, en som på ulike måter antakelig kommer til å være viktig i all overskuelig framtid. Det som er spesielt ved denne kompetansen, er at voksne ikke nødvendigvis har den og kan lære den bort til sine barn.

Barn lærer fortere IKT enn voksne
Riktig nok bruker de fleste småbarnsforeldre i dag IKT og ulike digitale verktøy både på jobb og privat, og har en grunnleggende forståelse av og kunnskap om dette. Men likevel er det noe med hastigheten i utviklingen av IKT som synes å gjøre det lettere for unge mennesker enn voksne å tilegne seg det nye.

Selv om foreldrene bestemmer hvilke digitale verktøy barna skal få tilgang til – i alle fall i hjemmet – og setter rammer for hvor mye barna får bruke dem, så viser erfaringen at barna raskt går forbi sine foreldre når det gjelder praktiske ferdigheter i bruken av datamaskiner, spill og lignende.

Å lære å takle forandringer
Mange mener at fleksibilitet, endringskompetanse og tilpasningsevne er viktige framtidsrettede egenskaper eller ferdigheter. Det er fordi de aller fleste som vokser opp i dag, må regne med å skifte jobb/yrke opptil flere ganger i løpet av sitt yrkesaktive liv.

Det de trenger å lære som barn og unge, er derfor ikke spesifikke ferdigheter eller kunnskaper for ett bestemt yrke, men egenskaper og evner som vil ha betydning uansett hvilke(n) vei(er) de velger å gå senere i livet.

Samarbeidsevne
De som forsker på det moderne arbeidslivet, påpeker gjerne at mennesker må kunne tilpasse seg og godta endringer, samt kommunisere og samarbeide med mange ulike mennesker.

I de nye virksomhetene, både innen privat og offentlig arbeidsliv, vil man måtte samarbeide om å utvikle og tilpasse virksomheten til stadig skiftende forutsetninger. Andre viktige egenskaper er kreativitet, nysgjerrighet og en forskende og utprøvende innstilling som gjør arbeidstakerne i stand til å gjøre noe annet enn “det vi alltid har gjort”.

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie.

Hva synes du om artikkelen?