Bevisst eller ubevisst bidrar foreldre til hvilken forståelse og hvilke meninger barnet danner seg om livet. Alle kulturer har sine verdier og som foreldre er det vår oppgave å formidle vår kulturs verdier slik barna gjør dem til sine.

Sist oppdatert: 25. januar 2011

Det viktigste barnet skal lære, er kanskje hva det vil si å være et menneske, og da særlig et menneske sammen med andre mennesker. Det betyr at barnet må lære å kommunisere – gjøre seg selv og sine tanker forståelige for andre, og forstå og ta hensyn til andres tanker.

Dette skjer i hjernen når vi lærer

Mennesker vil forstå verden
Vi mennesker er også avhengige av å prøve å skape mening ut av den tilværelsen vi lever i. Antakelig er vi den eneste arten som har et bevisst forhold til egen tilværelse, til “meningen med livet”. I alle fall er måten vi tenker på, blant annet ved hjelp av språket, noe som skiller oss fra andre arter. Og selv om et spedbarn ikke kan tenke ved hjelp av det såkalte verbalspråket, er det fra første stund opptatt av å prøve å forstå den verden det har kommet inn i.

Utallige “meninger med livet”
Bevisst eller ubevisst bidrar man som foreldre til hvilken forståelse og hvilke meninger barnet kommer til å danne seg. Det er imidlertid ikke bare én måte å være menneske på. Det er utallige måter å leve og tenke på, og utallige “meninger med livet”.

Er ditt barn smartere enn andre?

Vi tilpasser oss miljøet
Det som kjennetegner menneskers liv, er at vi kan tilpasse oss svært ulike naturlige miljøer, og at vi innenfor disse naturmiljøene har skapt ulike kulturer. Et nyfødt barn skal lære praktiske ferdigheter, kunnskaper og forståelse om en tilværelse som på sett og vis oppsummerer det tidligere generasjoner har lært i løpet av sine liv.

Foreldre siler ut hva barnet skal lære
Det ville blitt altfor omfattende for et lite barn å tilegne seg hele kulturen. For at et barn med sine forutsetninger skal klare å oppleve sin verden som overskuelig og meningsfull, må det få hjelp til å begrense den mengden inntrykk og informasjon det skal forholde seg til.

 

Hva menes med kultur?
Kultur kan forstås som de felles oppfatningene, kunnskapene og måtene å være og handle på som har utviklet seg over lang tid blant menneskene i et spesielt område, og som bidrar til å gi livet en felles mening for dem som hører til i kulturen.

 

Denne hjelpen er det i første omgang foreldrene – og/eller andre nære familiemedlemmer – som bidrar med. De velger ut, mer eller mindre aktivt og bevisst, hva som er relevant eller interessant for barnet å bli introdusert for til enhver tid, og de velger bort mange andre inntrykk.

Viktig med mestringsfølelse!

Å lære verdier
Alle kulturer har sine verdier, det vil si måter å tenke og handle på som anses som riktige og verdifulle. Foreldrenes viktige oppgave er å prøve å formidle sin kulturs verdier på en slik måte at barna gjør dem til sine.

Selv om kulturens innhold og meninger uttrykkes på mange vis, både gjennom væremåter, arkitektur og kunst, er språket et viktig hjelpemiddel når en skal formidle verdier og oppfatninger fra en generasjon til en annen. Det å lære språk er en forutsetning for å kunne tilegne seg, videreføre og videreutvikle tenkemåter og ferdigheter som er sentrale i.

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie.

Toåringen

Treåringen

Fireåringen

Femåringen

Seksåringen

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelMestringsfølelse avgjørende for å lære
Neste artikkelHva skjer i hjernen når vi lærer?
DEL