Du kan bli holdt juridisk ansvarlig når barnet ditt gjør noe ulovlig eller ødelegger noe. Men det er forskjell på "med vilje" og uhell.

Sist oppdatert: 10. oktober 2018

Det er en kjent sannhet at det er dyrt å ha barn. Utgifter til klær, utstyr og mat til junior er selvsagte poster på budsjettet. I tillegg bør enhver familie operere med en egen post for uforutsette utgifter.

Du som forelder eller barnet kan nemlig risikere å måtte betale for det barnet ditt ødelegger. Hvor stor erstatningen blir vil avhenge av barnets alder, modenhet og skyld, foreldrenes opptreden i forkant av skaden og hvordan skaden har skjedd.

Dette sier skadeerstatningsloven om barns og foreldres ansvar:
1-1.
Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.
1-2.
1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn, eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.
2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5000 kroner for hver enkelt skadevolding.

Kilde: Skadeerstatninsloven

– Skadeerstatningsloven skiller mellom de tilfeller hvor barnet selv blir personlig ansvarlig og de tilfeller hvor man som foreldre blir personlig ansvarlig for de skader som barnet gjør, forklarer Trond-Ivan Blomsø fra Bodø Advokathus AS.

Når blir barnet personlig erstatningsansvarlig?
Skadeerstatningsloven sier at man er barn til man fyller 18 år. Barnets alder vil derfor være et sentralt moment når man skal vurdere erstatningsplikten, både i forhold til barnets personlige erstatningsplikt og foreldrenes erstatningsplikt.

– Barn under skolepliktig alder vil som klar hovedregel aldri bli holdt personlig erstatningsansvarlig. I denne alderen er det foreldrene som vil kunne bli juridisk ansvarlige for eventuelle skader og tap barnet ditt påfører andre, forklarer advokaten.

Det innebærer at barn under syv år ikke vil bli personlig erstatningsansvarlig dersom de for eksempel riper opp naboens bil, graver opp velforeningens nyplantede hekk eller sparker en fotball gjennom vinduet på skolen. Er barnet 14 år kan det motsatte fort bli tilfelle, siden barnets alder og modenhet skal ha stor betydning når man vurderer om barnet kan holdes personlig ansvarlig for de skader barnet gjør.

Foreldres ansvar
Foreldrenes eget erstatningsansvar er todelt, og er regulert i skadeerstatningslovens § 1-2. Ifølge Blomsø kan foreldrene bli erstatningsansvarlige dersom foreldrenes manglende inngripen, eller tilsyn av barnet, medvirker til at det skjer en skade. Dette gjelder også dersom skaden skyldes et hendelig uhell fra barnets side.

– Står foreldrene for eksempel passivt og ser på at barna bruker naboens drivhus som fotballmål, har man klart beveget seg inn i et tilfelle hvor foreldrene vil bli erstatningspliktige dersom rutene knuses. Fra rettspraksis har man eksempel på at en far ble dømt til erstatninsgansvar for skade på en annen manns bil som oppstod da han lot  datteren på 15 1/2 år kjøre hest med slede alene, forteller Blomsø.

Egenandel
Dersom foreldrene ikke kan bebreides for at barnet har forårsaket en skade, så er foreldrenes eget ansvar begrenset til kr. 5 000,- for hver skadevoldende handling. Ifølge Blomsø omfatter ikke erstatningsplikten skader som skjer som følge av et uhell. Loven sier at denne begrensede erstatningsplikten kun gjelder dersom barnet har gjort en skade med vilje eller ved uaktsomhet.

Kontakt forsikringsselskapet
Er skaden skjedd, og naboen står på døra for å kreve penger for skadene som din håpefulle har gjort, så anbefaler advokat Blomsø at man straks tar kontakt med forsikringsselskapet sitt.
– Overraskende mange vet ikke at innboforsikringen har en ansvarsdel som kan dekke skadehendelser, forteller advokat Blomsø.

Forsikringen kan dekke ansvaret som barnet eller foreldrene får etter en skadehendelse.

Rettshjelpforsikring
I tillegg vil man som foreldre ha rettshjelpforsikring gjennom sine forsikringer. Denne kan komme til nytte dersom man ønsker å la en advokat vurdere om barnet virkelig har handlet erstatningsbetingende, eller dersom saken utvider seg til å bli en tvist.

– Viser det seg at skadene beløper seg til en større sum, vil det være fornuftig å ta kontakt med en jurist i forsikringsselskapet ditt, eller egen advokat, for å få vurdert ansvarsspørsmålet, avslutter advokat Trond Ivan Blomsø.

Her er noen eksempler fra rettspraksis og praksis fra forsikringsselskapene hvor barn var involvert i erstatningssaker:

– Høyesterett avsa i 2002 en dom hvor en 11-årig syklist ikke ble funnet erstatningsansvarlig for å ha tatt igjen og kollidert med en fotgjenger. Selv om en voksen burde ha handlet annerledes og ville blitt holdt ansvarlig, var de valgene som barnet hadde tatt i denne saken ikke annerledes enn de valgene og vurderingene som 11-åringer flest ville gjort.

– En ti år gammel gutt kolliderte med en bil i et boligfelt. Skadelidte krevde dekning for skadene på bilen. Guttens alder tilsa at han ikke kunne ilegges erstatning.

– En gutt på 8 år innrømmet å ha hoppet på naboens biltak og forårsaket store skader. Skaden ble meldt til foreldrenes forsikringsselskap, som avviste kravet under henvisning til barnets alder.

– En 14-åring måtte betale erstatning til bileier for å ha syklet inn i en bil. Syklisten holdt for høy fart og hadde også på andre måter unnlatt å ta hensyn til trafikkreglene.

– To jenter på 13 og 14 år hadde ved et uhell satt fyr på et lite næringsbygg. Jentene hadde lekt med fyrstikker og tent på noe papir i en søppelbøtte. Jentene forlot stedet kort tid etterpå uten å forsikre seg om at ilden var slukket. Det ble lagt til grunn at jentene hadde opptrådt uaktsomt og derfor erstatningsbetingende.

Hva synes du om artikkelen?